Specjalista ds. podatków

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, POSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO ?

Kurs skierowany jest do osób pragnących zdobyć obszerną wiedzę w zakresie prawa podatkowego. Kurs adresowany jest zarówno do osób, które nie miały wcześniej styczności z tym tematem, jak i do tych osób, które chcą uporządkować i pogłębić swoją wiedzę w zakresie prawa podatkowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:

 • Zna zasady działania ordynacji podatkowej
 • Zna funkcjonowanie podatków dochodowych
 • Zna tematykę podatku Vat

 

  Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:

 • Potrafi wypełnić deklaracje podatkowe
 • Potrafi wyliczyć zobowiązania podatkowe
 • Potrafi rozliczyć straty podatkowe
 • Potrafi sporządzić sprawozdania finansowe

 

• Na zajęciach odbywających się podczas kursu prawo podatkowe przedstawione zostanie przede wszystkim od strony praktycznej. Przepisy prawa podatkowego zostaną przeanalizowane w oparciu o ćwiczenia, testy, proste zadania rachunkowe i przede wszystkim tzw. „kazusy”, czyli sytuacje „z życia wzięte”.

• W ramach zajęć omówione zostaną również najważniejsze zmiany związane z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.) oraz ustawy o podatku od towarów i usług (obowiązujące odpowiednio od 1 stycznia 2013 r., 1 kwietnia 2013 r., 1 lipca 2013 r. oraz 1 stycznia 2014 r.).

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: wiedza ekonomiczna, dobra znajomość zasad systemu rachunkowości finansowej, z informatyki - umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

Działalnośc gospodarcza w Polsce: 2 h

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Rejestracja działalności gospodarczej. 
 • Definicja działalności gospodarczej na gruncie ustaw podatkowych.

  Ordynacja podatkowa: 8 h 

 • Podstawowe pojęcia (podatek, podatnik, płatnik, inkasent, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe). 
 • Organy podatkowe i ich właściwość. Organy kontroli skarbowej. 
 • Obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe – powstawanie i wygaśnięcie. Przedawnienie. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (sukcesja uniwersalna i syngularna). 
 • Odpowiedzialność osób trzecich w prawie podatkowym. 
 • Zaległość podatkowa i nadpłata. 
 • Deklaracje i korekta deklaracji. 
 • Interpretacje podatkowe – procedura, zasady wypełniania i składania wniosku o wydanie interpretacji podatkowej.

  Podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn: 3 h

 • Opodatkowanie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości, opodatkowanie umowy pożyczki, opodatkowanie umowy spółki oraz zmiany umowy spółki. 
 • Opodatkowanie spadków, darowizn, zachowku. Zwolnienie z opodatkowania w odniesieniu do spadków i darowizn dla osób z najbliższej rodziny - zasady.

  Podatki i opłaty lokalne: 2 h

 • Podatek od nieruchomości (wykorzystywanie nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej), podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych.

  Kodeks karny skarbowy: 1 h

 • Podstawowe zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnoskarbowej za wykroczenia i przestępstwa karnoskarbowe.

  Podatek dochodowy od osób fizycznych: 12 h

 • Zakres podmiotowy – podatnicy podatku – rezydenci i nierezydenci, unikanie podwójnego opodatkowania, wspólne opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Zakres przedmiotowy - źródła przychodów. Opodatkowanie dochodów pracowników (nieodpłatne świadczenia, imprezy integracyjne), opodatkowanie dochodów przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł. 
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Przychody i koszty, stawki, rozliczenia miesięczne, kwartalne i roczne. Deklaracje i zeznania. Podatek liniowy, skala podatkowa, odliczenia od dochodu i podatku. 
 • Szczególne sposoby opodatkowania dochodu - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa.

  Podatek dochodowy od osób prawnych: 12 h

 • Przedmiot opodatkowania – przychody, koszty – koszty bezpośrednie i pośrednie, potrącalność kosztów w czasie, ewidencje, zeznania i deklaracje, rok podatkowy. 
 • Podatnicy – osoby prawne, podatkowa grupa kapitałowa. Unikanie podwójnego opodatkowania – zagraniczne osoby prawne, opodatkowanie zagranicznego zakładu. 
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych. 
 • Dochód z udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowanie dywidend, odsetek, należności licencyjnych.
 • Wybrane zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
 • Różnice kursowe. 
 • Nowelizacja ustawy o CIT obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

  Podatek od towarów i usług: 20 h

 • Podatek VAT - istota, podstawowe zasady.
 • Zakres przedmiotowy – dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne świadczenie usług, transakcje wewnątrzwspólnotowe (WDT i WNT), import i eksport towarów, import i eksport usług, dostawa towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca. System VIES. 
 • Podatnik VAT, rejestracja na potrzeby VAT, pojęcie działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT. Opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej. 
 • Miejsce świadczenia usług i miejsce dostawy towarów a zasady opodatkowania. 
 • Obowiązek podatkowy w VAT. 
 • Podstawa opodatkowania. 
 • Stawki VAT. 
 • Czynności zwolnione z opodatkowania VAT. 
 • Podatek naliczony – odliczenia, zwroty. 
 • Samochód w firmie. 
 • Korekta podatku naliczonego. 
 • Faktury VAT. 
 • Deklaracje VAT, rozliczenie podatku. 
 • Nowelizacja ustawy o VAT w 2013 r. i w 2014 r.

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Koszt kursu to: 770zł

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zainteresowane osoby wpłacają zaliczkę w wysokości 200 zł, po otrzymaniu maila, że kurs rusza w terminie. Pozostała należność jest spłacana w całości w ciągu 7 dni od rozpoczęcia szkolenia lub w ratach według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej.

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim

Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.  

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.