Samodzielny księgowy z programem Symfonia

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO ?

Kurs skierowany jest do osób pragnących pogłębić wiedzę z zakresu pełnej księgowości. Skierowany jest również do osób mających wcześniej doświadczenie w pracy w dziale księgowości lub biurze rachunkowym.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:

 • Zna zasadę funkcjonowania kont wynikowych
 • Zna zasady prowadzenia w firmie obrotu materiałowego, towarowego i wyrobami gotowymi
 • Zna metody amortyzacji
 • Zna podstawowe zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i podatku Vat

  Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:

 • Potrafi wypełnić deklaracje podatkowe
 • Potrafi stosować metodę LIFO,FIFO
 • Potrafi założyć firmę, wprowadzić dokumenty księgowe ( rachunki, faktury, listy płac, itd.) sporządzić deklaracje podatkowe w programie księgowym Symfonia Finanse i Księgowość
 • Potrafi pisać schematy księgowe: dotyczące faktur zakupowych,  faktur sprzedażowych, amortyzacji, listy płac itd.

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: elementarna wiedza ekonomiczna, z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

 

PROGRAM:

Ewidencja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych: 2 h

 • Kasa
 • Rachunek bankowy

Krótkoterminowe aktywa finansowe: 2 h

 • Czeki
 • Weksle
 • Akredytywa

Długoterminowe aktywa finansowe: 4 h

 • Akcje
 • Obligacje

Rozrachunki: 4 h

 • Rozrachunki publiczno-prawne
 • Rozrachunki z pracownikami

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi – różnice kursowe: 4 h

Obrót materiałowy: 4 h

 • Pojęcie i klasyfikacja materiałów
 • Rodzaje cen ewidencyjnych materiałów
 • Zakup materiałów i jego rozliczenie
 • Ewidencja rozchodu materiałów

Obrót towarowy: 4 h

 • Zakup towarów i jego rozliczenie
 • Ewidencja rozchodu towarów

Obrót wyrobami gotowymi: 4 h

 • Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi

Środki trwałe: 4 h

 • Pojęcie i ewidencja środków trwałych
 • Środki trwałe: 4 h
 • Amortyzacja liniowa i degresywna
 • Zakup, sprzedaż, darowizna środka trwałego

Środki trwałe w budowie: 4 h

 • Ewidencja nakładów na środki trwałe w budowie
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie
 • Wartość początkowa środków trwałych

Kapitały: 2 h

 • Kapitały w różnych formach prawno-organizacyjnych
 • Formy wniesienia kapitałów
 • Podwyższenie kapitału

Międzyokresowe Rozliczenie Kosztów: 2 h

 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych: 4 h

Zajęcia komputerowe: SYMFONIA Finanse i Księgowość oraz Symfonia Środki Trwałe: 16 h

 • Zakładanie nowej firmy
 • Generowanie planu kont
 • Modyfikowanie planu kont
 • Definiowanie dokumentów i rejestrów
 • Wprowadzanie dokumentów: FVZ, FVS, Wyciąg bankowy, Raport kasowy
 • Przeglądanie dokumentów w buforze
 • Księgowanie dokumentów
 • Deklaracja VAT-7
 • Ustalenie wyniku finansowego

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe 
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Koszt kursu to: 900zł

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zainteresowane osoby wpłacają zaliczkę w wysokości 200 zł, po otrzymaniu maila, że kurs rusza w terminie. Pozostała należność jest spłacana w całości w ciągu 7 dni od rozpoczęcia szkolenia lub w ratach według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej.

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
 • certyfikat Księgowego kod zawodu: 331301
 • certyfikat znajomości SYMFONII Finanse i Księgowość i SYMFONII Środki Trwałe – wydawany przez producenta programu

Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

WZORY ZAŚWIADCZEŃ:

                     sam z symf pol         sam z symf ang    symfonia fk                                                                                               

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.