Samodzielny księgowy z programem Optima, Symfonia i Płatnik

 

W 2024 REALIZUJEMY KURS

Samodzielny księgowy - specjalista ds. podatków z programem Optima

ZAPRASZMY PO SZCZEGÓŁY POD LINKIEM

http://www.kursywkrakowie.pl/kursy_samodzielny_ksiegowy_z_programem_optima.html?filter=rekrutacja

 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest do osób nie mających wcześniej styczności z księgowością. Kurs adresowany jest do osób pragnących zdobyć wiedzę pozwalającą prowadzić księgowość  dużych firm (pełna księgowość) na programie Optima i Symfonia.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:

 •   Zna rodzaje składek ubezpieczeniowych
 •   Zna charakterystykę aktywów i pasywów
 •   Zna zasadę funkcjonowania kont wynikowych
 •   Zna podstawowe zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych i podatku Vat
 •   Zna zasady prowadzenia w firmie obrotu materiałowego, towarowego i wyrobami gotowymi
 •   Zna metody amortyzacji

 

Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:

 •   Potrafi wypełnić dokumenty zusowskie zgłoszeniowe i rozliczeniowe papierowo i w programie Płatnik
 •   Potrafi wypełnić deklaracje podatkowe
 •   Potrafi założyć firmę, wprowadzić dokumenty księgowe ( rachunki, faktury, listy płac, itd.) sporządzić deklaracje podatkowe w programie księgowym Optima Księga Handlowa oraz Symfonia Finanse Księgowość
 •   Potrafi pisać schematy księgowe: dotyczące faktur zakupowych,  faktur sprzedażowych, amortyzacji, listy płac itd.
 •   Potrafi stosować metodę LIFO, FIFO
 •   Potrafi liczyć amortyzację

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: elementarna wiedza ekonomiczna, z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

Klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania: 2 h

 • Szczegółowa charakterystyka aktywów (trwałe i obrotowe)
 • Szczegółowa charakterystyka pasywów (kapitały własne i obce)

Bilans: 2 h 

 • Pojęcie i wymogi formalne
 • Zasady sporządzania
 • Zasady bilansowe

Operacje gospodarcze: 2 h

 • Definicje zdarzenia gospodarczego i operacji gospodarczej - różnice
 • Rodzaje operacji gospodarczych
 • Dokumentacja operacji gospodarczych - dowody księgowe (rodzaje i ich wypełnianie)

Konto księgowe: 2 h

 • Definicja i istota konta księgowego (konto teowe)
 • Składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty)
 • Konta aktywów i pasywów - zasady działania
 • Otwieranie i zamykanie kont
 • Zasada podwójnego zapisu na kontach

Zestawianie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania): 4 h

Podatek VAT: 4 h

 • Idea podatku od wartości dodanej (VAT)
 • Pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji
 • Ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego
 • Zasady księgowania na kontach księgowych, przeksięgowanie VAT-u na koniec miesiąca
 • Czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania
 • Zwolnienia z VAT – podmiotowe i przedmiotowe
 • Faktury VAT
 • Zasady sporządzania faktur VAT
 • Ewidencja dla celów podatku VAT
 • Rejestr sprzedaży
 • Rejestr zakupów
 • Ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT
 • Deklaracja VAT 7 i VAT-7K
 • Zasady i terminy sporządzania deklaracji (miesięcznej lub kwartalnej)
 • Ustalanie kwoty do zapłaty

Konta wynikowe: 2 h

 • Zasady funkcjonowania kont wynikowych
 • Wynik finansowy
 • Kategorie wpływające na wynik finansowy - przychody i koszty

Kategorie przychodów i kosztów: 4 h

 • Szczegółowa charakterystyka przychodów
 • Szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów
 • Zasady ustalania wyniku finansowego
 • Rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników: 4 h

 • Sporządzanie listy płac
 • Wyliczanie umów zleceń
 • Wyliczanie umów o dzieło

Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (PŁATNIK): 4 h

 • Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
 • Podstawa wymiaru ubezpieczeń
 • Zasady rozliczeń z ZUS
 • Deklaracje zgłoszeniowe ZFA, ZPA, ZZA, ZUA
 • Deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA

Koszty wg zespołu 4: 6 h

 • Szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów
 • Zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu 4
 • Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

Koszty wg zespołu 5: 4 h

 • Szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów
 • Zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu 5
 • Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

Ewidencja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych: 2 h

 • Kasa
 • Rachunek bankowy

Krótkoterminowe aktywa finansowe: 2 h

 • Czeki
 • Weksle
 • Akredytywa

Długoterminowe aktywa finansowe: 4 h

 • Akcje
 • Obligacje

Rozrachunki: 4 h

 • Rozrachunki publiczno-prawne
 • Rozrachunki z pracownikami

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi – różnice kursowe : 4 h

Obrót materiałowy: 4 h

 • Pojęcie i klasyfikacja materiałów
 • Rodzaje cen ewidencyjnych materiałów
 • Zakup materiałów i jego rozliczenie
 • Ewidencja rozchodu materiałów

Obrót towarowy: 4 h

 • Zakup towarów i jego rozliczenie
 • Ewidencja rozchodu towarów

Obrót wyrobami gotowymi: 4 h

 • Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi

Środki trwałe: 4 h

 • Pojęcie i ewidencja środków trwałych
 • Środki trwałe: 4 h
 • Amortyzacja liniowa i degresywna
 • Zakup, sprzedaż, darowizna środka trwałego

Środki trwałe w budowie: 4 h

 • Ewidencja nakładów na środki trwałe w budowie
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie
 • Wartość początkowa środków trwałych

Kapitały: 2 h

 • Kapitały w różnych formach prawno-organizacyjnych
 • Formy wniesienia kapitałów
 • Podwyższenie kapitału

Międzyokresowe Rozliczenie Kosztów: 2 h

 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych: 4 h

Zajęcia komputerowe: OPTIMA Księga Handlowa i Środki trwałe: 16 h

 • Zakładanie nowej firmy
 • Zakładanie nowej bazy danych
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Generowanie planu kont
 • Omówienie i modyfikacja planu kont
 • Wprowadzenie bilansu otwarcia
 • Definiowanie nowych rejestrów VAT
 • Księgowanie faktur zakupowych FVZ i FVS do rejestrów
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7
 • Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do dzienników
 • Zapisy bezpośrednie w dziennikach
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja środków trwałych 
 • Naliczanie amortyzacji oraz sporządzanie dokumentów OT i LT
 • Schematy księgowe 
 • Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie wypłat
 • Sporządzanie wydruków

Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 8 h

 • Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
 • Kartoteka płatnika
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych
 • Kartoteka ubezpieczonego
 • Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – druki ZUA, ZZA, ZCZA
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych - RZA, RCA, RSA, DRA
 • Korekty dokumentów zgłoszeniowych - ZUA, ZIUA
 • Korekty dokumentów rozliczeniowych
 • Tworzenie zestawu i wysłanie dokumentów

Zajęcia komputerowe: SYMFONIA Finanse i Księgowość oraz Symfonia Środki Trwałe: 16 h

 • Zakładanie nowej firmy
 • Generowanie planu kont
 • Modyfikowanie planu kont
 • Definiowanie dokumentów i rejestrów
 • Wprowadzanie dokumentów: FVZ, FVS, Wyciąg bankowy, Raport kasowy
 • Przeglądanie dokumentów w buforze
 • Księgowanie dokumentów
 • Deklaracja VAT-7
 • Ustalenie wyniku finansowego

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe oraz wersję demonstracyjną systemu Optima na płycie CD
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

 

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
 • certyfikat Specjalisty ds. rachunkowości kod zawodu: 241103
 • certyfikat znajomości SYMFONII Finanse i Księgowość i SYMFONII Środki Trwałe – wydawany przez producenta programu
 • certyfikat znajomości OPTIMY Księga Handlowa i Środki Trwałe - wydawany przez producenta programu

Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

WZORY ZAŚWIADCZEŃ:

                         sam osp pol sam osp ang       symfonia fk                                                                                  

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.