Profesjonalny fakturzysta w programie Optima

 

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE O OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest do osób nie mających wcześniej styczności z fakturowaniem. Kurs adresowany jest do osób planujących rozpocząć pracę fakturzysty oraz osób mających nadzorować pracę fakturzystów w firmach.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

 Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:

 •   Zna podstawy prawne wystawiania faktur
 •   Wie jakie elementy musi zawierać faktura
 •   Zna rodzaje faktur
 •   Zna różnice między fakturą korygującą a notą korygującą

 

  Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:

 •   Potrafi rozróżnić faktury
 •   Potrafi wypełnić ręcznie fakturę zaliczkową, fakturę końcową, fakturę korygującą, notę korygującą
 •   Potrafi wypełnić prawidłowo wypełnic faktury związane z tranzakcjami zagranicznymi
 •   Potrafi w programie Optima wystawić wszystkie rodzaje faktur, skorygować fakturę, wystawić notę korygującą

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: elementarna wiedza ekonomiczna, z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

Podstawy prawne dotyczące wystawiania faktur: 2h

 • aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur
 • Ustawa o VAT 
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 • Dyrektywa Unijna 2006/112/WE
 • pozostały przepisy i akty prawne użyteczne w pracy z fakturami

 

Ogólne zasady wystawiania faktur: 2h

 • moment podatkowy a moment wystawienia faktury
 • zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
 • zasady stosowania stawek: 0%, zw i np
 • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
 • obowiązek wystawienia faktury
 • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
 • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
 • katalog obowiązkowych danych na fakturze
 • dane fakultatywne na fakturach
 • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
 • wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych
 • zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
 • zasady zaokrąglania kwot na fakturze

 

Rodzaje faktur i informację jakie muszą zwierać faktury: 2h

 • kiedy dokument jest fakturą
 • pojęcie faktury wg ustawy o VAT
 • Faktury ekektroniczne
 • Faktura proforma
 • Faktura zaliczkowa
 • Faktura korygująca
 • Przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:

     - dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT

     - faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT

     - faktura za przejazd autostradą

     - faktura za przejazd środkami transportu publicznego

     - faktura uproszczona

 • Przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:

     - metoda kasowa

     - MPP

     - procedura VAT marża

     - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE

 

Korygowanie danych na fakturach- faktura korygująca i nota korygująca: 2h

 • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
 • termin wystawienia faktur korygujących,
 • korekty in plus i in minus,
 • dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
 • sposób wystawienia noty korygującej,

 

 Fakturowanie transakcji zagranicznych: 2h

 • fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE
 • wystawianie faktur eksportowych
 • faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z zagranicy

 

Praktyczne wystawianie faktur, faktur korygujących i not korygujących: 4h

 • ręczne wystawianie faktur
 • zadania utrwalające wiedzę
 • ćwiczenia utrwalające nabyte umiejętności

 

Zajęcia komputerowe: OPTIMA: 16h

 • Zapoznanie z funkcjami administracyjnymi programu.
 • Konfiguracja programu
 • Wprowadzanie kontrahentów.
 • Wprowadzanie towarów.
 • Wprowadzanie terminów płatności.
 • Wystawienie różnych rodzajów faktur

  

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe 
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem
 • obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy ul. Świętokrzyska 12 pok. 421, Kraków

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Bardzo prosimy o nie wpłacenie opłaty za szkolenie na nasze konto bez otrzymania wczęsniej maila z informacją o płatnościach i harmonogramem. 

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim