Pracownik do spraw finansowo księgowych z elementami kadr i płac

 

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO O TERMINIE WPŁATY OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest do osób nie mających wcześniej styczności z księgowością. Kurs adresowany jest do osób pragnących zdobyć wiedzę pozwalającą prowadzić księgowość  dużych firm (pełna księgowość) oraz tajniki prowadzenia księgowości na podstawie Księgi Podatkowej oraz pełnej księgowości firm z różnych branż na podstawie konkretnych dokumentów księgowych na programie Optima.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:

 •   Zna procedurę zakładania firmy
 •   Zna różnice między formami prawno-organizacyjnymi  prowadzenia działalności gospodarczej
 •   Zna zasady sporządzania dokumentów księgowych
 •   Zna rodzaje prowadzenia księgowości małych i średnich firm
 •   Zna rodzaje składek ubezpieczeniowych
 •   Zna charakterystykę aktywów i pasywów
 •   Zna zasadę funkcjonowania kont wynikowych
 •   Zna podstawowe zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych i podatku Vat

 

Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:

 •   Potrafi zarejestrować jednoosobowa działalność gospodarczej
 •   Potrafi wypełnić rachunek, fakturę, fakturę korygującą, notę korygującą
 •   Potrafi wypełnić dokumenty zusowskie zgłoszeniowe i rozliczeniowe papierowo i w programie Płatnik
 •   Potrafi wyliczyć podatek na zasadach ogólnych i podatek liniowy
 •   Potrafi wypełnić deklaracje podatkowe
 •   Potrafi założyć firmę, wprowadzić dokumenty księgowe (rachunki, faktury, listy płac, itd.) sporządzić deklaracje podatkowe w programie księgowym Optima Księga Podatkowa oraz Optima Księga Handlowa
 •   Potrafi przenosić dane między modułami programu Optima: Płace i Kadry, Amortyzacja, Księga Handlowa
 •   Potrafi pisać schematy księgowe: dotyczące faktur zakupowych,  faktur sprzedażowych, amortyzacji, listy płac itd.

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: elementarna wiedza ekonomiczna, z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

 

 

Program nauczania obejmuje 168 godzin dydaktycznych w tym 91 godzin stanowić będą zajęcia teoretyczne oraz 77 godzin zajęcia komputerowe.

Program szkolenia zawierać będzie następujące zagadnienia:

PROGRAM

 Zakładanie działalności gospodarczej: 6h

 • Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy
 • Obowiązki związane z zakładaniem działalności gospodarczej
 • Wypełnianie dokumentów związanych z rejestracją działalności gospodarczej
 • Pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji. Deklaracja VAT-R

 Dokumenty księgowe: 1h

 • Rodzaje dokumentów księgowych
 • Elementy dokumentu księgowego
 • Sporządzanie dokumentów księgowych

 Podatkowa książka przychodów i rozchodów: 14h

 • Rodzaje dokumentów księgowych oraz ich ewidencja w podatkowej książce przychodów i rozchodów
 • Dokumenty zakupu i sprzedaży
 • Sposób prowadzenia ewidencji księgowej
 • Kolumny PKPiR
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych: podatek progresywny i podatek liniowy
 • Podatek VAT
 • Ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego
 • Czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania
 • Zwolnienia z VAT - podmiotowe i przedmiotowe
 • Ewidencja dla celów podatku VAT
 • Rejestr sprzedaży
 • Rejestr zakupów
 • Zamkniecie miesiąca
 • Zamknięcie roku

 Formy zatrudniania pracowników: 21h

 • Regulacje prawne dotyczące składek i podatków od wynagrodzeń
 • Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
 • Umowa o pracę
 • Umowa zlecenie
 • Umowa o dzieło
 • Sporządzanie list płac

 Obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego: 7h

 • Zasady rozliczeń z ZUS
 • Deklaracje zgłoszeniowe ZZA, ZUA
 • Deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA
 • Kartoteka przychodów pracownika
 • Deklaracje PIT4R i PIT 11

 Klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania: 3h

 • Szczegółowa charakterystyka aktów (trwałe i obrotowe)
 • Szczegółowa charakterystyka pasywów (kapitały własne i obce)

 Bilans: 4h

 • Pojęcie i wymogi formalne
 • Zasady sporządzania
 • Zasady bilansowe

Operacje gospodarcze: 3h

 • Definicje zdarzenia gospodarczego i operacji gospodarczej - różnice
 • Rodzaje operacji gospodarczych
 • Dokumentacja operacji gospodarczych- dowody księgowe (rodzaje i ich wypełnianie)

Konto księgowe: 4h

 • Definicja i istota konta księgowego (konto  teowe)
 • Składniki konta księgowego (strony konta,saldo początkowe, saldo końcowe,obroty)
 • Konta aktywów i pasywów - zasady działania
 • Otwieranie podwójnego, zamykanie kont
 • Zasada podwójnego zapisu na kontach
 Zestawienie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania): 7h

Konta wynikowe kosztów i przychodów: 7h

 • Szczegółowa charakterystyka przychodów
 • Szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów
 • Zasady ustalania wyniku finansowego
 • Rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym
 Koszty wg zespołu 4: 7h
 • Szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów
 • Zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu 4
 • Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
 Koszty wg zespołu 5: 7h
 • Szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów
 • Zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu 5
 • Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

 Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 21h

 • Kartoteka płatnika- wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
 • Kartoteka ubezpieczonego - wprowadzanie danych ubezpieczonych
 • Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – druki ZUA, ZZA, ZCNA
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych - RZA, RCA, RSA, DRA
 • Korekty dokumentów zgłoszeniowych - ZUA, ZIUA
 • Tworzenie zestawu i wysłanie dokumentów

 Zajęcia komputerowe: OPTIMA MODUŁ Księga Podatkowa, Płace i Kadry, Środki Trwałe: 28h

 • Zakładanie nowej bazy danych
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Wprowadzenie banków, urzędów, właścicieli
 • Wprowadzenie kontrahentów
 • Definiowanie rejestrów kasowo-bankowych
 • Dodawanie nowych rejestrów kasowo-bankowych
 • Definiowanie nowych rejestrów VAT
 • Księgowanie faktur zakupowych FVZ i FVS do rejestrów
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7
 • Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do KPiR
 • Zapisy bezpośrednie w KPiR
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja środków trwałych
 • Naliczanie amortyzacji oraz sporządzanie dokumentów OT i LT
 • Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie wypłat
 • Sporządzanie wydruków

 Zajęcia komputerowe: OPTIMA MODUŁ Księga Handlowa, Płace i Kadry, Środki Trwałe: 28h

 • Zakładanie nowej bazy
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Generowanie planu kont
 • Omówienie i modyfikacja planu kont
 • Wprowadzenie bilansu otwarcia
 • Definiowanie nowych rejestrów VAT
 • Księgowanie faktur zakupowych FVZ i FVS do rejestrów
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7
 • Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do dzienników
 • Zapisy bezpośrednie w dziennikach
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja środków trwałych
 • Naliczanie amortyzacji oraz sporządzanie dokumentów OT i LT
 • Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczane wypłat
 • Schematy ksiegowe
 • Sporządzanie wydruków

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe 

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

 

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy 

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu 
 • certyfikat 
 • certyfikat znajomości OPTIMY Księga Handlowa, Płace i Kadry, Księga Podatkowa oraz Środki Trwałe 

Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.