Pracownik administracyjno-biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO ?

Kurs adresowany jest do osób pragnących podjąć pracę na stanowiskach biurowych w firmach krajowych i międzynarodowych, wymagających sporządzania korespondencji biurowej oraz obsługi komputera.

WYMAGANIA:

Poziom wykształcenia – brak wymagań. Wskazane jest podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem aby nadążać na zajęciach z wykorzystaniem komputera. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

Podobieństwa i różnice asystentka-sekretarka a recepcjonistka: 1 h

Organizacja pracy sekretariatu: 1 h

 • Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu
 • Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji
 • Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
 • Korespondencja biurowa
 • Redagowanie pism i listów

Etyka i kultura zawodu: 1 h

 • Autoprezentacja
 • Strój
 • Profesjonalna obsługa klientów
 • Organizacja zebrań i narad
 • Zwroty grzecznościowe
 • Prowadzenie rozmów także telefoniczne
 • Rozwiązywanie konfliktów

Profesjonalna obsługa klienta i gościa firmy: 1 h

 • Etapy profesjonalnej obsługi klienta
 • Typy trudnych klientów i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon

Komunikacja w firmie: 1 h

 • Rola pierwszego kontaktu, znaczenie mowy ciała
 • Efektywna komunikacja
 • Elementy pozytywnej autoprezentacji
 • Podstawowe techniki asertywności

Sporządzanie dokumentacji: 2 h

 • notatki
 • protokoły
 • zaproszenia
 • notatki służbowe
 • zaświadczenia

Organizacja zebrań i narad: 1 h

 • Przygotowanie poczęstunku
 • Porządek spotkania

Obsługa urządzeń biurowych: 4 h

Zastosowanie Microsoft Office w pracach biurowych (word, excel, power point): 24 h

 

Nauka metody pisania bezwzrokowego: 12 h

 • Opanowanie znaków alfanumerycznych
 • Opanowanie polskich znaków
 • Doskonalenie biegłości poprzez ćwiczenia 

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na co dzień pracujący w działach dużych firm.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy ul. Świętokrzyska 12 pok. 421, 30-015 Kraków

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Bardzo prosimy o nie wpłacenie opłaty za szkolenie na nasze konto bez otrzymania wczęsniej maila z informacją o płatnościach i harmonogramem. 

CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim