Kurs kwalifikacyjny - A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, POSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest do osób nie mających wcześniej styczności z księgowością, ma na celu przygotować uczestnika szkolenia do kwalifikacji A.65– rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

 Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:

 • Zna dokumentację pracowniczą
 • Zna umowy cywilnoprawne
 • Zna systemy wynagradzania
 • Zna elementy składowe listy płac
 • Zna przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych
 • Zna przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego
 • Zna oprogramowanie kadrowo- płacowe
 • Zna terminologię z zakresu finansów publicznych
 • Zna przepisy prawa podatkowego
 • Zna klasyfikację podatków
 • Zna elementy konstrukcji podatków i opłat
 • Zna przepisy prawa dotyczące podatku VAT
 • Zna przepisy dotyczące podatku akcyzowego
 • Zna przepisy dotyczące podatku dochodowego z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Zna zasady prowadzenia ewidencji podatkowych
 • Zna zasady sporządzania deklaracji podatkowych
 • Zna zasady przechowywania dokumentacji podatkowej
 • Zna oprogramowanie do prowadzenia rozliczeń podatkowych
 • Zna dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;
 • Zna dokumenty rozliczeniowe
 • Zna zasady ustalania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Zna program do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

  Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:

 • Potrafi dokumentację pracowniczą
 • Potrafi rozróżnić i sporządzić umowy cywilnoprawne
 • Potrafi obliczyć wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;
 • Potrafi rozróżnić elementy składowe listy płac;
 • Potrafi sporządzić listę płac;
 • Potrafi rozliczać wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
 • Potrafi zastosować przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;
 • Potrafi obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne;
 • Potrafi ustalić uprawnienia do zasiłku chorobowego i obliczyć jego wysokość
 • Potrafi obliczyć wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Potrafi zastosować przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Potrafi obliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Potrafi obliczyć wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Potrafi zastosować oprogramowanie kadrowo-płacowe.
 • Potrafi posługiwać się terminologią z zakresu finansów publicznych
 • Potrafi zastosować przepisy prawa podatkowego
 • Potrafi poklasyfikować podatki;
 • Potrafi rozpoznać elementy konstrukcji podatków i opłat;
 • Potrafi rozliczyć podatek VAT;
 • Potrafi rozliczyć podatek akcyzowy;
 • Potrafi rozliczyć podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Potrafi poprowadzić ewidencje podatkowe;
 • Potrafi sporządzić deklaracje podatkowe;
 • Potrafi zastosować oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.
 • Potrafi sporządzić dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;
 • Potrafi rozróżnić składki na ubezpieczenia społeczne;
 • Potrafi sporządzić dokumenty rozliczeniowe;
 • Potrafi sporządzić dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • Potrafi ustalić składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • Potrafi posługiwać się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

PROGRAM:

Dokumentacja pracownicza: 5 h

 • Prawo pracy
 • Zasady tworzenia akt osobowych pracownika.
 • Ochrona danych osobowych pracownika.
 • Zasady sporządzania umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 • Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy (zakres czynności – obowiązków).
 • Dokumentacja związana z nawiązaniem stosunku pracy.
 • Dokumentacja tworzona w trakcie stosunku pracy.
 • Dokumentacja związana z rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Metody ewidencjonowania czasu pracy.
 • Dokumentacja związana z urlopowaniem pracownika.
 • Polecenie wyjazdu służbowego.
 • Pisma w sprawie kar i nagród

 

 

Wynagrodzenia za pracę: 35 h

 • Umowy cywilnoprawne.
 • Stosunek pracy. Rodzaje umów o pracę.
 • Systemy czasu pracy.
 • Wynagrodzenia: pojęcie, podział, funkcje
 • Systemy wynagradzania pracowników.
 • Dokumentacja wynagrodzeń.
 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce.
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Obliczanie wynagrodzenia brutto.
 • Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy.
 • Obliczanie wynagrodzeń netto i do wypłaty.
 • Sporządzanie i rozliczanie rachunków do umów. cywilnoprawnych nie objętych ubezpieczeniem społecznym.
 • Sporządzanie i rozliczanie rachunków do umów. cywilnoprawnych objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.
 • Zastosowanie programów do obliczania wynagrodzeń odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy

 

 

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego: 5 h

 • Świadczenia finansowane z ubezpieczenia chorobowego.
 • Uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
 • Zasiłek chorobowy.
 • Zasiłek opiekuńczy.
 • Zasiłek macierzyński.
 • Zasiłek wyrównawczy.
 • Świadczenie rehabilitacyjne.

 

Ubezpieczenia społeczne i rozliczenia z ZUS: 15 h

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.
 • Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 • Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej do ubezpieczeń.
 • Sporządzanie dokumentacji wyrejestrowania z ubezpieczeń.
 • Odpowiedzialność płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • Sporządzanie dokumentacji zmiany danych.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych.
 • Sporządzanie dokumentacji zasiłkowej.
 • Zasady podlegania składkom na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 5h

 • Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Inne zwiększenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Zasady wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Świadczenie urlopowe.

 

Elementy finansów publicznych i system podatkowy: 10 h

 • Zasady finansów publicznych.
 • Gospodarka budżetowa państwa.
 • Procedura budżetowa.
 • Źródła i struktura dochodów budżetowych.
 • Klasyfikacja i struktura wydatków budżetowych.
 • Budżety samorządów terytorialnych.
 • System podatkowy w Polsce.
 • Konstrukcja podatków.
 • Charakteryzowanie podatków.
 • Podstawy prawne wymiaru i zasad poboru podatków dochodowych.
 • Podstawy prawne wymiaru i zasad poboru podatku od towarów i usług.
 • Podstawy prawne wymiaru i zasad poboru podatku akcyzowego.
 • Podstawy prawne wymiaru i zasad poboru podatków lokalnych.
 • Podstawy prawne wymiaru i zasad poboru pozostałych opłat publicznych..

 

Rozliczenia podatkowe: 40 h

 • Obliczanie zobowiązań i należności wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT.
 • Prowadzenie ewidencji w celu ustalenia. zobowiązania lub należności z tytułu podatku VAT.
 • Rozliczanie podatku VAT Rozliczanie podatku VAT należnego u podatników nie zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych.
 • Sporządzanie deklaracji VAT.
 • Cenotwórczy charakter podatku akcyzowego i podatku VAT.
 • Prowadzenie ewidencji akcyzy.
 • Rozliczanie podatku akcyzowego.
 • Sporządzanie deklaracji AKC.
 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem odliczeń i ulg w różnych formach opodatkowania.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
 • Obliczanie podatku dochodowego od dochodu uzyskanego za granicą.
 • Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 • Obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych z uwzględnieniem odliczeń i ulg.
 • Analizowanie konta zespołu 8 „Podatek dochodowy”.
 • - Sporządzanie rozliczeń rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
 • Rozliczanie pozostałych podatków.
 • Sporządzanie deklaracji PCC oraz deklaracji innych podatków lokalnych.
 • Przechowywanie dokumentacji podatkowej.

 

Powtórzenie wiadomości: 5h

- rozwiązywanie próbnego testu i zadania praktycznego kwalifikacji A.65