Kurs kwalifikacyjny - A.36 Prowadzenie rachunkowości

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, POSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest do osób nie mających wcześniej styczności z księgowością, ma na celu przygotować uczestnika szkolenia do kwalifikacji A.36 – prowadzenie rachunkowości.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

 Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:

 • Zna dowody księgowe
 • Zna charakterystykę i klasyfikacje aktyw i pasyw
 • Zna metody wyceny aktyw i pasyw w ciągu roku i na dzień bilansowy
 • Zna kategorie wynikowe
 • Zna przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości
 • Zna zasady funkcjonowania kont księgowych
 • Zna zasady otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych
 • Zna zasady ewidencji operacji bilansowych i wynikowych na kontach syntetycznych i analitycznych
 • Zna kategorie kosztów
 • Zna pojęcie amortyzacji i jej metody
 • Zna metody kalkulacji kosztów
 • Zna zasady ustalania wyniku finansowego metodą statystyczną i metodą księgową
 • Zna zasady poprawy błędów księgowych
 • Zna zasady sporządzania zestawienia obrotów i sald
 • Zna różne formy rozliczeń pieniężnych
 • Zna oprogramowanie finansowo- księgowe
 • Zna rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji
 • Zna sposoby rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
 • Zna dokumentację inwentaryzacji
 • Zna sprawozdania finansowe
 • Zna metody analizy finansowej

 

  Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:

 • Potrafi sporządzić i skontrolować dowody księgowe oraz zakwalifikować je do księgowości
 • Potrafi interpretować zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi
 • Potrafi scharakteryzować i sklasyfikować oraz wycenić aktywa i pasywa
 • Potrafi zidentyfikować kategorie wynikowe
 • Potrafi zastosować przepisy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości
 • Potrafi zastosować zasady funkcjonowania kont księgowych
 • Potrafi otwierać i zamykać księgi rachunkowe
 • Potrafi ewidencjonować operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach
 • Potrafi rozliczać koszty działalności
 • Potrafi zaplanować amortyzację środków trwałych i dokonać odpisów amortyzacyjnych
 • Potrafi zastosować metody kalkulacji kosztów
 • Potrafi ustalić wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgowoą
 • Potrafi poprawić błędy w dowodach księgowych i w księgach rachunkowych
 • Potrafi sporządzić zestawienie obrotów i sald
 • Potrafi zastosować różne metody rozliczeń pieniężnych
 • Potrafi zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe
 • Potrafi przeprowadzić inwentaryzację różnymi metodami oraz  ustalić różnice, rozliczyć je
 • Potrafi sporządzić dokumentację przebiegu inwentaryzacji
 • Potrafi sporządzić sprawozdania finansowe
 • Potrafi przeprowadzić analizę finansową jednostki oraz ocenić sytuację majątkową i finansową jednostki

PROGRAM:

Majątek i kapitały jednostki organizacyjnej: 10 h

 • Zasoby majątkowe jednostki organizacyjnej.
 • Źródła finansowania zasobów majątkowych.
 • Zasada równowagi bilansowej.
 • Źródła przychodów i ich klasyfikacja.
 • Koszty uzyskania przychodów.

 

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: 30h

 • Zasady i przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości.
 • Typy operacji gospodarczych.
 • Konto księgowe: elementy, rodzaje i zasady funkcjonowania.
 • Dzielenie i łączenie kont księgowych.
 • Zasady ewidencji na kontach syntetycznych i analitycznych.
 • Ewidencja pozabilansowa.
 • Rozliczenia pieniężne: formy i zasady ewidencji.
 • Zasady wyceny środków pieniężnych.
 • Zasady wyceny i ewidencji innych środków pieniężnych, papierów wartościowych i kredytów.
 • Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków.
 • Zasady wyceny i ewidencji aktywów trwałych.
 • Zasady wyceny i ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych.
 • Zasady wyceny i ewidencji kapitałów (funduszy) własnych i specjalnych.
 • Zasady ewidencji przychodów i kosztów ich uzyskania.
 • Procedura ustalania wyniku finansowego.

 

Rachunek kosztów: 15h

 • Istota, zakres i zadania rachunku kosztów.
 • Przekroje klasyfikacyjne kosztów.
 • Warianty rachunku kosztów.
 • Etapy ewidencji i rozliczania kosztów.
 • Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczanie.
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu.
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów wydziałowych.
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej.
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji podstawowej.
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów zarządu.
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów sprzedaży.
 • Metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Kalkulacja: pojęcie, rodzaje i metody.
 • Ewidencja wyników kalkulacji.

 

Inwentaryzacja: 10 h

 • Inwentaryzacja: rodzaje, etapy i zasady.
 • Metody inwentaryzacji.
 • Dokumentacja z przebiegu inwentaryzacji.
 • Istota i podział różnic inwentaryzacyjnych.

Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.

 

Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa: 10 h

 • Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.
 • Użytkownicy sprawozdawczości finansowej.
 • Analiza finansowa: przedmiot, zadania, etapy i metody.
 • Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie jednostki organizacyjnej

 

Dokumentacja księgowa: 10 h

 • Zasady dokumentowania operacji gospodarczych.
 • Cechy i klasyfikacja dowodów księgowych.
 • Funkcje dowodów księgowych.
 • Zasady sporządzania dowodów księgowych.
 • Elementy dowodu księgowego.
 • Zasady kontroli dowodów księgowych.
 • Zasady poprawiania błędów w dowodach księgowych.
 • Przygotowanie dowodów do księgowania.

Zasady archiwizowania dowodów księgowych

 

Ewidencja księgowa w programie finansowo – księgowym: 30 h

 • Zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i wymagania ergonomii na stanowisku pracy z komputerem.
 • Ewidencja środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.
 • Ewidencja rozrachunków.
 • Amortyzacja środków trwałych.
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Ewidencja inwestycji długoterminowych.
 • Ewidencja zakupu materiałów i towarów.
 • Ewidencja rozchodu materiałów i towarów.
 • Ewidencja produktów pracy.
 • Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów.
 • Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych i funduszy specjalnych.
 • Wycena bilansowa aktywów i pasywów.

Wynik finansowy i jego rozliczanie

 

Powtórzenie wiadomości: 5h

- rozwiązywanie próbnego testu i zadania praktycznego kwalifikacji A.36