Kwalifikacja A.36 - prowadzenie rachunkowości

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, POSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest do osób nie mających wcześniej styczności z księgowością, ma na celu przygotować uczestnika szkolenia do kwalifikacji A.36 – prowadzenie rachunkowości.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:

 • Zna dowody księgowe
 • Zna charakterystykę i klasyfikacje aktyw i pasyw
 • Zna metody wyceny aktyw i pasyw w ciągu roku i na dzień bilansowy
 • Zna kategorie wynikowe
 • Zna przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości
 • Zna zasady funkcjonowania kont księgowych
 • Zna zasady otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych
 • Zna zasady ewidencji operacji bilansowych i wynikowych na kontach syntetycznych i analitycznych
 • Zna kategorie kosztów
 • Zna pojęcie amortyzacji i jej metody
 • Zna metody kalkulacji kosztów
 • Zna zasady ustalania wyniku finansowego metodą statystyczną i metodą księgową
 • Zna zasady poprawy błędów księgowych
 • Zna zasady sporządzania zestawienia obrotów i sald
 • Zna różne formy rozliczeń pieniężnych
 • Zna oprogramowanie finansowo- księgowe
 • Zna rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji
 • Zna sposoby rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
 • Zna dokumentację inwentaryzacji
 • Zna sprawozdania finansowe
 • Zna metody analizy finansowej

 

  Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:

 • Potrafi sporządzić i skontrolować dowody księgowe oraz zakwalifikować je do księgowości
 • Potrafi interpretować zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi
 • Potrafi scharakteryzować i sklasyfikować oraz wycenić aktywa i pasywa
 • Potrafi zidentyfikować kategorie wynikowe
 • Potrafi zastosować przepisy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości
 • Potrafi zastosować zasady funkcjonowania kont księgowych
 • Potrafi otwierać i zamykać księgi rachunkowe
 • Potrafi ewidencjonować operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach
 • Potrafi rozliczać koszty działalności
 • Potrafi zaplanować amortyzację środków trwałych i dokonać odpisów amortyzacyjnych
 • Potrafi zastosować metody kalkulacji kosztów
 • Potrafi ustalić wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgowoą
 • Potrafi poprawić błędy w dowodach księgowych i w księgach rachunkowych
 • Potrafi sporządzić zestawienie obrotów i sald
 • Potrafi zastosować różne metody rozliczeń pieniężnych
 • Potrafi zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe
 • Potrafi przeprowadzić inwentaryzację różnymi metodami oraz  ustalić różnice, rozliczyć je
 • Potrafi sporządzić dokumentację przebiegu inwentaryzacji
 • Potrafi sporządzić sprawozdania finansowe
 • Potrafi przeprowadzić analizę finansową jednostki oraz ocenić sytuację majątkową i finansową jednostki

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: elementarna wiedza ekonomiczna, z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM

Majątek i kapitały jednostki organizacyjnej: 10 h

 • Zasoby majątkowe jednostki organizacyjnej
 • Źródła finansowania zasobów majątkowych
 • Zasada równowagi bilansowej
 • Źródła przychodów i ich klasyfikacja
 • Koszty uzyskania przychodów

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: 30h

 • Zasady i przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości
 • Typy operacji gospodarczych
 • Konto księgowe: elementy, rodzaje i zasady funkcjonowania
 • Dzielenie i łączenie kont księgowych
 • Zasady ewidencji na kontach syntetycznych i analitycznych
 • Ewidencja pozabilansowa
 • Rozliczenia pieniężne: formy i zasady ewidencji
 • Zasady wyceny środków pieniężnych
 • Zasady wyceny i ewidencji innych środków pieniężnych, papierów wartościowych i kredytów
 • Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków
 • Zasady wyceny i ewidencji aktywów trwałych
 • Zasady wyceny i ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych
 • Zasady wyceny i ewidencji kapitałów (funduszy) własnych i specjalnych
 • Zasady ewidencji przychodów i kosztów ich uzyskania
 • Procedura ustalania wyniku finansowego

Rachunek kosztów: 20h

 • Istota, zakres i zadania rachunku kosztów
 • Przekroje klasyfikacyjne kosztów
 • Warianty rachunku kosztów
 • Etapy ewidencji i rozliczania kosztów
 • Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczanie
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów wydziałowych
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji podstawowej
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów zarządu
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów sprzedaży
 • Metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Kalkulacja: pojęcie, rodzaje i metody
 • Ewidencja wyników kalkulacji

Inwentaryzacja: 10 h

 • Inwentaryzacja: rodzaje, etapy i zasady
 • Metody inwentaryzacji
 • Dokumentacja z przebiegu inwentaryzacji
 • Istota i podział różnic inwentaryzacyjnych

Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych

Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa: 20 h

 • Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
 • Użytkownicy sprawozdawczości finansowej
 • Analiza finansowa: przedmiot, zadania, etapy i metody
 • Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie jednostki organizacyjnej

Dokumentacja księgowa: 10 h

 • Zasady dokumentowania operacji gospodarczych
 • Cechy i klasyfikacja dowodów księgowych
 • Funkcje dowodów księgowych
 • Zasady sporządzania dowodów księgowych
 • Elementy dowodu księgowego
 • Zasady kontroli dowodów księgowych
 • Zasady poprawiania błędów w dowodach księgowych
 • Przygotowanie dowodów do księgowania
 • Zasady archiwizowania dowodów księgowych

Ewidencja księgowa w programie finansowo – księgowym: 20 h

 • Zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i wymagania ergonomii na stanowisku pracy z komputerem
 • Ewidencja środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
 • Ewidencja rozrachunków
 • Amortyzacja środków trwałych
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja inwestycji długoterminowych
 • Ewidencja zakupu materiałów i towarów
 • Ewidencja rozchodu materiałów i towarów
 • Ewidencja produktów pracy
 • Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów
 • Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych i funduszy specjalnych
 • Wycena bilansowa aktywów i pasywów
 • Wynik finansowy i jego rozliczanie

KWALIFIKACJA OBOWIĄZKOWA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 331403 I TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe oraz wersję demonstracyjną systemu Optima na płycie CD
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

Kursy przygotowujące do części teoretycznej oraz części praktycznej kwalifikacji A.36 i A.65 są prowadzone w formie warsztatów.

 • Zajęcia  przygotowujące do części teoretycznej polegają na rozwiązywaniu testów egzaminacyjnych z lat poprzednich oraz przykładowych testów egzaminacyjnych. Po rozwiązaniu każdego testu przez uczestników następuje jego sprawdzenie oraz wyjaśnienie przez prowadzącego wątpliwości słuchaczy co do odpowiedzi  testu i trudniejszych zagadnień. Na  zakończenie zajęć jest zaplanowany  egzamin próbny, który polega na samodzielnym rozwiązaniu przez słuchacza testu  egzaminacyjnego . Rozwiązanie testu jest  weryfikowane  przez prowadzącego, a słuchacz ma możliwość konsultacji swoich odpowiedzi.
 • Zajęcia przygotowujące do części praktycznej kwalifikacji  polegają  na rozwiązywaniu przykładowych zadań  egzaminacyjnych  oraz zadań praktycznych z lat poprzednich pod nadzorem prowadzącego. Podczas rozwiązywania zadań uczestnik ma możliwość zadawania pytań zarówno w kwestii obsługi programu jak i  zagadnień z rachunkowości. Na  zakończenie zajęć jest zaplanowany  egzamin próbny, który polega na samodzielnym rozwiązaniu przez słuchacza zadania egzaminacyjnego. Rozwiązanie zadania jest  weryfikowane  przez prowadzącego, a słuchacz ma możliwość konsultacji sposobu rozwiązania swojego zadania.

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Koszt kursu to: 1000zł brutto

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zainteresowane osoby wpłacają zaliczkę w wysokości 200 zł, po otrzymaniu maila, że kurs rusza w terminie. Pozostała należność jest spłacana w całości w ciągu 7 dni od rozpoczęcia szkolenia lub w ratach wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej.

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
 • certyfikat Księgowego kod zawodu: 331301
 • certyfikat znajomości OPTIMY Księga Handlowa, Płace i Kadry, Księga Podatkowa oraz Środki Trwałe - wydawany przez producenta programu
 • opinię z Biura rachunkowego o odbytej praktyce

Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.