Program Optima od A do Z 32 h

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO ?

Kurs adresowany jest do osób pragnących pogłębić wiedzę z zakresu pełnej księgowości. Skierowany jest również do osób mających wcześniej doświadczenie w pracy w dziale księgowości lub biurze rachunkowym.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:

 •   Zna zasadę funkcjonowania kont wynikowych
 •   Zna zasady prowadzenia PKPiR 
 •   Zna metody amortyzacji
 •   
 •   Zna podstawowe zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i podatku Vat

 

  Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:

 •   Potrafi wypełnić deklaracje podatkowe
 •   Potrafi liczyć amortyzację
 •   Potrafi założyć firmę, wprowadzić dokumenty księgowe (faktury, listy płac, wyciągi bankowe itd.)             sporządzić deklaracje podatkowe w programie księgowym Optima PKPiR i Księga Handlowa
 •   Potrafi pisać schematy księgowe: dotyczące faktur zakupowych,  faktur sprzedażowych, amortyzacji,       listy płac, wyciągów bankowych, kasy itd.

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: podstawowa wiedza ekonomiczna, znajomość zasad systemu rachunkowości finansowej, z informatyki, podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

Optima

Moduł Kasa/Bank 4h:

 • Wprowadzenie do systemu Comarch Optima. Nawigacja w programie
 • Pojęcie rejestru, raportu i zapisów bankowych i kasowych
 • Definiowanie rejestru i raportu
 • Rejestry kasowe/bankowe. Raporty kasowe/bankowe.
 • Definiowanie rejestru i raportu
 • Definiowanie nowej formy zapłaty
 • Preliminarz płatności.
 • Rozrachunki. Rozliczenia podmiotu. Wyszukiwanie dokumentu i płatności
 • Wprowadzenie raportu kasowego
 • Wprowadzenie wyciągu bankowego
 • Napisanie schematów księgowych i zaksięgowanie dokumentów

 

Księga Podatkowa 8h:

 • Wprowadzenie do systemu Comarch Optima. Nawigacja w programie
 • Konfiguracja parametrów
 • Kartoteki: urzędy pracownicy, kontrahenci
 • Kategorie: ogólne i szczegółowe, przychodów i kosztów
 • Zapisy księgowe
 • Ewidencja VAT: faktury zakupu i faktury sprzedaży
 • Faktury walutowe: WNT, WDT, Import usług w UE i poza UE
 • Eksport usług
 • Odwrotne obciążenie
 • Deklaracja VAT-7
 • Zapisy bezpośrednie w KPIR
 • Zaliczki na deklaracje: PIT-36/PIT-36L
 • Rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym- ewidencja przebiegu pojazdu
 • Współpraca między modułami. Przenoszenie danych z modułu Kadry-płace i środki trwałe do KPIR

 

Księga Handlowa 14 h:

 • Wprowadzenie do systemu Comarch Optima. Nawigacja w programie
 • Konfiguracja parametrów
 • Plan kont (konta księgowe, dodawanie kont syntetycznych i analitycznych)
 • Bilans otwarcia
 • Kartoteki: urzędy pracownicy, kontrahenci
 • Kategorie: ogólne i szczegółowe, przychodów i kosztów
 • Zapisy księgowe
 • Ewidencja VAT: faktury zakupu i faktury sprzedaży
 • Tworzenie schematów księgowych dotyczących fvz i fvs
 • Ewidencja VAT: faktury zakupu i faktury sprzedaży
 • Faktury walutowe: WNT, WDT, Import usług w UE i poza UE
 • Eksport usług
 • Odwrotne obciążenie
 • Ewidencja VAT (Deklaracja VAT-7)
 • Zaliczki na deklaracje: CIT-8
 • Bezpośrednie zapisy do ksiąg, 
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Podpinanie kont księgowych do bilansu i rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat

 

Środki Trwałe 2h:

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie dokumentów OT, LT itp.
 • Plan amortyzacji
 • Naliczanie amortyzacji
 • Tworzenie schematu księgowego dotyczącego amortyzacji. Księgowanie amortyzacji
 • Ewidencja wyposażenia

Płace i Kadry 4h:

 • Wprowadzenie do systemu Comarch Optima. Nawigacja w programie
 • Konfiguracja parametrów
 • Obsługa kadrowa
 • Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę (historia zatrudnienia, historia wykształcenia)
 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • Przypisanie pracownikowi stałych elementów wynagrodzenia (dodatków)
 • Definiowanie kalendarza pracownika. Odnotowywanie nieobecności. Limity nieobecności
 • Wprowadzenie do list płac. Naliczanie wypłat pracowników
 • Tworzenie schematu księgowego dotyczącego listy. Księgowanie listy płac
 • Zaliczki na poczet deklaracji PIT-4R
 • Wystawienie deklaracji PIT-11
 • Tworzenie pliku KDU

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe oraz wersję demonstracyjną systemu Optima na płycie CD
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Koszt kursu to: 900 zł brutto

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zainteresowane osoby wpłacają zaliczkę w wysokości 200 zł, po otrzymaniu maila, że kurs rusza w terminie. Pozostała należność jest spłacana w całości w ciągu 7 dni od rozpoczęcia szkolenia lub w ratach według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej.

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
 • certyfikat znajomości OPTIMY – wydawany przez producenta programu

Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.