Księgowość komputerowa małych, średnich i dużych firm z elementami kadr i płac -104 godz

Funkcjonowanie firmy: 1h

 • Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw i różne sposoby rozliczania
 • Rodzaje formy prawnej spółek:

   - spółka cywilna

   - spółka jawna

   - spółka partnerska

   - spółka komandytowa

   - spółka z o.o.

 Zakładanie działalności gospodarczej: 4h

 • Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy
 • Obowiązki związane z zakładaniem działalności gospodarczej
 • Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej:

     - miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

     - wybór PKD

     - wybór formy opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek 

     progresywny  i podatek liniowy

     - zgłoszenie właściciela firmy do ZUS

     - rejestracja w zakresie Vat

 • Wypełnianie dokumentów związanych z rejestracją działalności gospodarczej
 • - ceidg, VAT-R, Zus ZUA lub Zus ZZA

 Dokumenty księgowe: 1h

 • Rodzaje dokumentów księgowych
 • Elementy dokumentu księgowego
 • Sporządzanie dokumentów księgowych

 Zobowiązania podatkowe - podatek od wartości dodanej (VAT): 2h

 • Podstawowe pojęcia związane z podatkiem VAT: podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy
 • Zwolnienie przedmiotowe i zwolnienie podmiotowe
 • Ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego
 • Czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania
 • Korygowanie transakcji objętych podatkiem VAT
 • Ewidencja dla celów podatku VAT
 • Rejestr sprzedaży
 • Rejestr zakupów
 • Deklaracja VAT7 i VAT7K

 Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: 8h

 • Rodzaje dokumentów księgowych oraz ich ewidencja w podatkowej książce przychodów i rozchodów
 • Dokumenty zakupu i sprzedaży
 • Dokumenty wewnętrzne
 • Sposób prowadzenia ewidencji księgowej
 • Kolumny PKPiR
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek progresywny
 • Podatek liniowy
 • Zamkniecie miesiąca
 • Zamknięcie roku
 • Zasady stosowania i używania kas fiskalnych 
 • Ewidencja obrotu magazynowego w PKPiR – okresowe ustalanie stanu zapasów
 • Zamknięcie okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem inwentaryzacji

 Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników: 15h

 • Formy zatrudnienia pracowników:

     Umowa o pracę

     Umowa zlecenie

     Umowa o dzieło

 Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego: 4h

 • Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
 • Podstawa wymiaru ubezpieczeń
 • Zasady rozliczeń z ZUS
 • Deklaracje zgłoszeniowe ZZA, ZUA
 • Deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA
 • Deklaracje PIT4R i PIT 11

  Klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania: 2h

 • Szczegółowa charakterystyka aktywów (trwałe i obrotowe)
 • Szczegółowa charakterystyka pasywów (kapitały własne i obce)

 Bilans: 1h

 • Pojęcie i wymogi formalne
 • Zasady sporządzania
 • Zasady bilansowe

  Operacje gospodarcze: 1h

 • Definicje zdarzenia gospodarczego i operacji gospodarczej - różnice
 • Rodzaje operacji gospodarczych
 • Dokumentacja operacji gospodarczych - dowody księgowe (rodzaje i ich wypełnianie)

  Konto księgowe: 2h

 • Definicja i istota konta księgowego (konto teowe)
 • Składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty)
 • Konta aktywów i pasywów - zasady działania
 • Otwieranie i zamykanie kont
 • Zasada podwójnego zapisu na kontach

 Zestawienie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania): 2h

 Konta wynikowe: 2h

 • Zasady funkcjonowania kont wynikowych
 • Wynik finansowy
 • Kategorie wpływające na wynik finansowy - przychody i koszty

Kategorie przychodów i kosztów: 2h

 • Szczegółowa charakterystyka przychodów
 • Szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów
 • Zasady ustalania wyniku finansowego
 • Rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

Koszty wg zespołu 4: 4h

 • Szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów
 • Zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu 4
 • Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej: 1 h

 • Obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej
 • Akta osobowe - e akta okres przechowywania i elektronizacja akt

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop: 2 h

 • Zasady udzielania urlopów pracowniczych i innych zwolnień od pracy
 • Sposób obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego: 2 h

 • Zasady przysługiwania wynagrodzenie za czas choroby i zasiłku chorobowego
 • Sposób obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego 

Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 16h

 • Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
 • Kartoteka płatnika
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych
 • Kartoteka ubezpieczonego
 • Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – druki ZUA, ZZA, ZCZA
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych - RZA, RCA, RSA, DRA

 Zajęcia komputerowe: OPTIMA Księga Podatkowa: 12h 

 • Zakładanie nowej bazy danych
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Wprowadzenie banków,urzędów,właścicieli
 • Wprowadzenie kontrahentów
 • Definiowanie rejestrów kasowo-bankowych
 • Dodawanie nowych rejestrów kasowo-bankowych
 • Definiowanie nowych rejestrów VAT
 • Księgowanie faktur zakupowych FVZ i FVS do rejestrów
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7
 • Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do KPiR
 • Zapisy bezpośrednie w KPiR
 • Rozliczanie samochodów
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja środków trwałych 
 • Naliczanie amortyzacji oraz sporządzanie dokumentów OT i LT
 • Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie wypłat
 • Sporządzanie wydruków

Zajęcia komputerowe: OPTIMA Księga Handlowa: 12h

 • Zakładanie nowej bazy danych
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Generowanie planu kont
 • Omówienie i modyfikacja planu kont
 • Wprowadzenie bilansu otwarcia
 • Definiowanie nowych rejestrów VAT
 • Księgowanie faktur zakupowych FVZ i FVS do rejestrów
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7
 • Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do dzienników
 • Zapisy bezpośrednie w dziennikach
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja środków trwałych 
 • Naliczanie amortyzacji oraz sporządzanie dokumentów OT i LT
 • Schematy księgowe 
 • Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie wypłat
 • Sporządzanie wydruków

Zajęcia komputerowe: OPTIMA Płace i Kadry: 8 h

 • Założenie nowej bazy danych
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Dodawanie nowego pracownika
 • Dodatkowe dane kadrowe
 • Dodatki do wynagrodzeń (premia, dodatek funkcyjny)
 • Historia zatrudnienia
 • Historia wykształcenia
 • Limity nieobecności
 • Nieobecności(urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, wynagrodzenia chorobowe)
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Aktualizacja danych pracownika
 • Umowy cywilno-prawne(umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie wypłat
 • Sporządzanie wydruków kadrowych i płacowych