Księgi handlowe w praktyce na programie OPTIMA z elementami kadr i płac

 

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O NIE PŁACENIE ZA KURS W MOMENCIE ZAPISU.

WSZYSTKIE INFORMACJE O WYSOKOŚCI PŁATNOŚCI, DAT PŁATNOŚCI, ILOŚCI RAT ORAZ HARMONOGRAM OTRZYMACIE PAŃSTWO MAILOWO

 

DLA KOGO:

Kurs skierowany jest do osób nie mających wcześniej styczności z księgowością. Kurs adresowany jest do osób pragnących zdobyć wiedzę pozwalającą prowadzić księgowość małych, średnich i  dużych firm (pełna księgowość) na programie Optima.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:

  • Zna rodzaje składek ubezpieczeniowych
  • Zna charakterystykę aktywów i pasywów
  • Zna zasadę funkcjonowania kont wynikowych Zna podstawowe zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych i podatku Vat

Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:

  •  Potrafi wypełnić dokumenty zusowskie zgłoszeniowe i rozliczeniowe papierowo i w programie Płatnik
  •  Potrafi wyliczyć podatek od osób prawnych
  •  Potrafi założyć firmę, wprowadzić dokumenty księgowe ( rachunki, faktury, listy płac, itd.) sporządzić jpk  w programie księgowym  Optima Księga Handlowa

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: elementarna wiedza ekonomiczna, z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników: 1h

  • Formy zatrudnienia pracowników:

     Umowa o pracę

     Umowa zlecenie

     Umowa o dzieło

 

Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego: 2h

  • Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce
  • Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
  • Podstawa wymiaru ubezpieczeń
  • Zasady rozliczeń z ZUS
  • Deklaracje zgłoszeniowe ZZA, ZUA
  • Deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA
  • Deklaracje PIT4R i PIT 11

 

 Klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania: 1h

  • Szczegółowa charakterystyka aktywów (trwałe i obrotowe)
  • Szczegółowa charakterystyka pasywów (kapitały własne i obce)

 

Bilans: 1h

  • Pojęcie i wymogi formalne
  • Zasady sporządzania
  • Zasady bilansowe

 

 Operacje gospodarcze: 1h

  • Definicje zdarzenia gospodarczego i operacji gospodarczej - różnice
  • Rodzaje operacji gospodarczych
  • Dokumentacja operacji gospodarczych - dowody księgowe (rodzaje i ich wypełnianie)

 

 Konto księgowe: 1h

  • Definicja i istota konta księgowego (konto teowe)
  • Składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty)
  • Konta aktywów i pasywów - zasady działania
  • Otwieranie i zamykanie kont
  • Zasada podwójnego zapisu na kontach

 

Zestawienie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania): 2h

 

Konta wynikowe: 2h

  • Zasady funkcjonowania kont wynikowych
  • Wynik finansowy
  • Kategorie wpływające na wynik finansowy - przychody i koszty

Kategorie przychodów i kosztów: 2h

  • Szczegółowa charakterystyka przychodów
  • Szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów
  • Zasady ustalania wyniku finansowego
  • Rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

Koszty wg zespołu 4: 2h

  • Szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów
  • Zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu 4
  • Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 3h

  • Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
  • Kartoteka płatnika
  • Wprowadzanie danych ubezpieczonych
  • Kartoteka ubezpieczonego
  • Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – druki ZUA, ZZA, ZCZA
  • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych - RZA, RCA, RSA, DRA
  • Korekty dokumentów zgłoszeniowych - ZUA, ZIUA
  • Korekty dokumentów rozliczeniowych
  • Tworzenie zestawu i wysłanie dokumentów

 

Zajęcia komputerowe: OPTIMA Księga Handlowa: 12h

  • Zakładanie nowej bazy danych
  • Omówienie konfiguracji firmy
  • Generowanie planu kont
  • Omówienie i modyfikacja planu kont
  • Wprowadzenie bilansu otwarcia
  • Definiowanie nowych rejestrów VAT
  • Księgowanie faktur zakupowych FVZ i FVS do rejestrów
  • Sporządzanie deklaracji VAT-7
  • Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do dzienników
  • Zapisy bezpośrednie w dziennikach
  • Ewidencja wyposażenia
  • Ewidencja środków trwałych 
  • Naliczanie amortyzacji oraz sporządzanie dokumentów OT i LT
  • Schematy księgowe 
  • Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
  • Sporządzanie listy płac
  • Naliczanie wypłat
  • Sporządzanie wydruków

 

 

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

  • materiały szkoleniowe 
  • serwis kawowy

 

WARUNKI NAUKI:

  • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
  • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
  • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
  • pracujemy na autorskich programach nauczania
  • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem
  • obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

 

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy ul. Świętokzyska 12 pok. 421, 30-015 Kraków

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Bardzo prosimy o nie wpłacenie opłaty za szkolenie na nasze konto bez otrzymania wczęsniej maila z informacją o płatnościach i harmonogramem. 

 

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
  • certyfikat Księgowego kod zawodu: 331301
  • certyfikat znajomości OPTIMY Księga Podatkowa i OPTIMY Księga Handlowa -

 

WZORY ZAŚWIADCZEŃ:

 

   

 

ksiegih1 ksiegih2 ksiegih3 ksiegih4 ksiegih5