Kadry-płace z elementami księgowości, programem Płatnik i Enova

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO O TERMINIE WPŁATY OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

 

DLA KOGO ?

Kurs adresowany jest do osób pragnących zapoznać się z tematyką kadr i płac od podstaw. Skierowany jest do osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę pozwalającą na prowadzenie kadr i płac małych i średnich firm.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:                                                                                

 • Zna prawo pracy                                                                                                           
 • Zna zasady wyliczania urlopów pracowniczych                                                             
 • Zna przepisy o czasie pracy                                                                                    
 • Zna tematykę związaną z wyliczaniem wynagrodzenia chorobowego

                           

Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:                                                                        

 • Potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą                             
 • Potrafi wyliczać wynagrodzenia                                               
 • Potrafi wypełniać dokumenty ZUS (zgłoszeniowe i rozliczeniowe) w programie Płatnik                 
 • Potrafi dokonać zmiany w dokumentach i korekty w programie Płatnik              
 • Potrafi wprowadzać dane pracowników, naliczać wynagrodzenia, tworzyć dokumenty pracownicze oraz przygotowywać pliki KEDU w programie Optima Płace i Kadry 

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: elementarna wiedza ekonomiczna, z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

Prawo pracy: 10 h

 • Prawa pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy i wynagradzania)
 • Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy (rodzaje stosunków pracy, strony, treść i forma umowy o pracę, zmiana treści zawartej umowy o pracę, formy ustania stosunku pracy, wypowiedzenie, wygaśnięcie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, świadectwa i opinie o pracy)
 • Szczególne zasady rozwiązywania umowy o pracę - zwolnienia grupowe
 • Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona (elementy wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe, ochrona wynagrodzenia)

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej: 2 h

 • Obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej
 • Akta osobowe
 • e akta – okres przechowywania i elektronizacja akt

Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne: 2 h

 • Zasady podlegania i obliczania składek
 • Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku

Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń: 2 h

 • Problematyka kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy Zasady podlegania opodatkowaniu zryczałtowanemu
 • Składniki wynagrodzenia podlegające podatkowi i z niego zwolnione
 • Obliczanie podstawy opodatkowania i podatku
 • Zerowy PIT – ulga dla młodych do 26 roku życia

Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia: 6 h

 • Lista płac
 • Wynagrodzenia z tytułu umowy o prace oraz umów cywilnoprawnych
 • Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym 4 h

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop: 6 h

 • Zasady udzielania urlopów pracowniczych i innych zwolnień od pracy
 • Sposób obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego: 8 h

 • Wynagrodzenie za czas choroby
 • Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • Ustalanie prawa do zasiłku
 • Okres zasiłkowy
 • Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenie za czas choroby i zasiłków
 • Składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
 • Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło w podstawie wymiaru zasiłku

Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 8 h

 • Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
 • Zgłoszenie płatnika 
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych
 • Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego– druki ZUA, ZZA, ZCZA
 • Korekty dokumentów zgłoszeniowych
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych - RZA, RCA, DRA
 • Tworzenie zestawu i wysłanie dokumentów

Zajęcia komputerowe: OPTIMA Płace i Kadry: 8 h

 • Założenie nowej bazy danych
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Dodawanie nowego pracownika
 • Dodatkowe dane kadrowe
 • Dodatki do wynagrodzeń(premia,dodatek funkcyjny)
 • Potrącenia z wynagrodzeń
 • Schematy płatności wynagrodzeń
 • Historia zatrudnienia
 • Historia wykształcenia
 • Limity nieobecności
 • Nieobecności(urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, wynagrodzenia chorobowe)
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Aktualizacja danych pracownika
 • Umowy cywilno-prawne (umowa zlecenie,umowa o dzieło)
 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie wypłat
 • Sporządzanie deklaracji
 • Sporządzanie wydruków kadrowych i płacowych

Zajęcia komputerowe: ENOVA Płace i Kadry: 8 h

 • Założenie nowej bazy danych
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Dodawanie nowego pracownika
 • Dodatkowe dane kadrowe
 • Dodatki do wynagrodzeń(premia,dodatek funkcyjny)
 • Potrącenia z wynagrodzeń
 • Schematy płatności wynagrodzeń
 • Historia zatrudnienia
 • Historia wykształcenia
 • Limity nieobecności
 • Nieobecności(urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, wynagrodzenia chorobowe)
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Aktualizacja danych pracownika
 • Umowy cywilno-prawne (umowa zlecenie,umowa o dzieło)
 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie wypłat
 • Sporządzanie deklaracji
 • Sporządzanie wydruków kadrowych i płacowych

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe 
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi (druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na co dzień pracujący w działach kadr i płac dużych firm.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (ul. Świętokrzyska 12 pok. 421, 30 – 015 Kraków)

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

 

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zainteresowane osoby wpłacają zaliczkę w wysokości 200 zł, po otrzymaniu maila, że kurs rusza w terminie. Pozostała należność jest spłacana w całości w ciągu 7 dni od rozpoczęcia szkolenia lub w ratach wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej.

CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
 • certyfikat Pracownika ds. osobowych kod zawodu: 441501 oraz Pracownika obsługi płacowej kod zawodu: 431301
 • certyfikat znajomości OPTIMY Płace i Kadry - wydawany przez producenta programu

 

Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

WZORY ZAŚWIADCZEŃ:

kadry optima ang_2