Kadry-płace w pigułce - zaawansowane

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, POSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest dla osób mających wcześniej styczność z kadrami i płacami lub które ukończyły kurs kadry-płace dla początkujących, pragnących poszerzyć swoją wiedzę, co pozwoli na samodzielne prowadzenie kadr i płac małych i średnich firm.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:                                                                                 

 • Zna biegle prawo pracy oraz inne orzecznictwo
 • Zna zasady wyliczania urlopów pracowniczych
 • Zna przepisy o czasie pracy
 • Zna tematykę związaną z wyliczaniem wynagrodzenia chorobowego

               

Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:                                                                               

 • Potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą
 • Potrafi wyliczać wynagrodzenia
 • Potrafi samodzielnie radzić sobie z nietypowymi sytuacjami, które mogą wystąpić na co dzień w pracy kadrowo - płacowej
 • Potrafi wypełniać dokumenty ZUS (zgłoszeniowe i rozliczeniowe) w programie Płatnik
 • Potrafi dokonać zmiany w dokumentach i korekty w programie Płatnik
 • Potrafi wprowadzać dane pracowników, naliczać wynagrodzenia, tworzyć dokumenty pracownicze oraz przygotowywać pliki KEDU w programie Symfonia

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: wiedza ekonomiczna, dobra znajomość zasad systemu rachunkowości finansowej, z informatyki - umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/. 

PROGRAM:

Prawo pracy w pigułce -  4 h

 • Proces zatrudnienia pracownika- badania lekarskie, umowa o pracę, modyfikacja umów  , rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy
 • Obowiązki pracodawcy wobec  ZUS i US w związku z zatrudnieniem pracownika

Rozliczanie czasu pracy: 2 h – ćwiczenia

 • Systemy i rozkłady czasu pracy (harmonogramy czasu pracy, zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy)
 • Praca w godzinach nadliczbowych (zasady i kolejność rekompensaty)

Wynagrodzenie i inne należności  na wybranych przykładach: 8 h

 • Wynagrodzenie za wykonywaną pracę, godziny nadliczbowe, czas niewykonywania pracy.
 • Lista płac w związku z nadpłatą składek na ubezpieczenie społeczne oraz nadpłatą  składki zdrowotnej
 • Korekta wynagrodzenia (zamiana wynagrodzenia chorobowego na zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego)
 • Lista płac w momencie przekroczenia wysokości rocznej podstawy emerytalno-rentowej
 • Sposób obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Naliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego: 6 h

 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego – ustalanie prawa do świadczeń, zasady wypłaty świadczeń
 • Składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego (uzupełnianie składników w przypadku urlopu wypoczynkowego, praca w godzinach nadliczbowych, składniki do określonego terminu)
 • Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło w podstawie wymiaru zasiłku
 • Uzupełnianie wynagrodzenia pracownika, który przekroczył roczną granicę podstawy wymiaru składek
 • Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłków

Zajęcia komputerowe: SYMFONIA: 16 h

 • Zakładanie nowej firmy
 • Definiowanie parametrów firmy
 • Inicjowanie kalendarza firmy
 • Zatrudnianie pracowników
 • Definiowanie okresu płacowego
 • Definiowanie listy płac
 • Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ze stawką: miesięczna, dniową, godzinową
 • Dodatkowe elementy wynagrodzenia: premie, nadgodziny
 • Wynagrodzenie za czas urlopu, za czas choroby
 • Umowy cywilno-prawne
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Wyliczenie ekwiwalentu za urlop
 • Wydruki
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych i PFRON
 • Przygotowywanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS w programie Symfonia

 

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na co dzień pracujący w działach kadr i płac dużych firm.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Koszt kursu to: 400zł brutto

Zainteresowane osoby wpłacają kwotę w wysokości 400 zł, po otrzymaniu maila, że kurs rusza w terminie.

CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
 • certyfikat Specjalisty ds. kadr kod zawodu: 242307 oraz Specjalisty ds. wynagrodzeń kod zawodu: 242310
 • certyfikat znajomości Symfonii

Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.