Kadry-płace dla zaawansowanych z programem Płatnik i Symfonia

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE O OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest dla osób mających wcześniej styczność z kadrami i płacami lub które ukończyły kurs kadry-płace dla początkujących, pragnących poszerzyć swoją wiedzę, co pozwoli na samodzielne prowadzenie kadr i płac małych i średnich firm.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:                                                                                 

 • Zna biegle prawo pracy oraz inne orzecznictwo
 • Zna zasady wyliczania urlopów pracowniczych
 • Zna przepisy o czasie pracy
 • Zna tematykę związaną z wyliczaniem wynagrodzenia chorobowego

               

Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:                                                                               

 • Potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą
 • Potrafi wyliczać wynagrodzenia
 • Potrafi samodzielnie radzić sobie z nietypowymi sytuacjami, które mogą wystąpić na co dzień w pracy kadrowo - płacowej
 • Potrafi wypełniać dokumenty ZUS (zgłoszeniowe i rozliczeniowe) w programie Płatnik
 • Potrafi dokonać zmiany w dokumentach i korekty w programie Płatnik
 • Potrafi wprowadzać dane pracowników, naliczać wynagrodzenia, tworzyć dokumenty pracownicze oraz przygotowywać pliki KEDU w programie Symfonia

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: wiedza ekonomiczna, dobra znajomość zasad systemu rachunkowości finansowej, z informatyki - umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/. 

PROGRAM:

Prawo pracy: 6 h

 • Prawo pracy z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w 2016r: 4 h

- Rodzaje umów o pracę

- Szczególne przypadki zawierania umów o pracę na czas określony

- Ustalenie statusu umowy trwającej w dniu 22.02.2016r.

- Obowiązki pracodawcy podczas zawierania, modyfikacji i rozwiązywania umowy o pracę

 • Ćwiczenia praktyczne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy: 2 h

Zakres tematyczny:

- kierowanie pracownika na badania lekarskie

- usuwanie z akt osobowych kary porządkowej

- informacja o warunkach zatrudnienia

- egzekucja komornicza lub administracyjna ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- utracone wynagrodzenie pracownika wezwanego do stawienia się przed sądem

- wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za nieobecność w pracy spowodowaną wykonywaniem badań lekarskich

- utracone wynagrodzenie dla pracownika wezwanego na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe

- ochrona przed zwolnieniem

- przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę

- zwolnienia dyscyplinarne

- skuteczne doręczenie oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy

 - świadectwo pracy w przypadku śmierci pracownika

Umowy cywilnoprawne: 2 h

 • Oświadczenie zleceniobiorcy (niezbędne informacje, wzór)
 • Badania wstępne, okresowe, szkolenia bhp, osób na umowach cywilnoprawnych
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy cywilnoprawnej

Wynagrodzenie i inne należności ze stosunku pracy na wybranych przykładach: 10 h

 • Wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na składniki listy płac
 • Wynagrodzenie za wykonywaną pracę i w przypadkach jej niewykonywania
 • Lista płac dla osoby zatrudnionej na część etatu a składki ZUS
 • Wypłata wynagrodzenia w przypadku śmierci pracownika
 • Lista płac w związku z nadpłatą składek na ubezpieczenie społeczne oraz nadpłatą  składki zdrowotnej
 • Korekta wynagrodzenia (zamiana wynagrodzenia chorobowego na zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego)
 • Lista płac w momencie przekroczenia wysokości rocznej podstawy emerytalno-rentowej
 • Sposób obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Naliczanie odpraw i odszkodowań
 • Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz z zasiłku chorobowego

Rozliczanie czasu pracy: 3 h – ćwiczenia

 • Definicja doby i tygodnia w prawie pracy
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy
 • Okresy odpoczynku
 • Systemy i rozkłady czasu pracy (harmonogramy czasu pracy, zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy)
 • Praca w godzinach nadliczbowych (zasady i kolejność rekompensaty)
 • Zmiana czasu letniego na zimowy - rekompensata przepracowania dodatkowej godziny
 • Limit godzin ponadwymiarowych (zapis w umowie o pracę, zasady rozliczania i rekompensaty)

Składki i podatki od płac – ćwiczenia praktyczne: 6 h

 • Rozliczenie składkowe i podatkowe pracowników, zleceniobiorców i wykonawców dzieła
 • Zasady naliczania i odprowadzania  składek na FP i FGŚP
 • Użytkowanie samochodu służbowego w celach prywatnych
 • Świadczenia z ZFŚS oraz zasady ich przyznawania
 • Prezenty i spotkania integracyjne dla pracowników, byłych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieła oraz członków ich rodzin w ujęciu składek  ZUS i podatku dochodowego

Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego: 8 h

 • Ustalanie liczby ubezpieczonych
 • Zasady ustalania i wypłaty świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa
 • Okres wyczekiwania a wypłata wynagrodzenia chorobowego/zasiłku za czas niezdolności do pracy
 • Prawidłowe ustalanie okresu zasiłkowego
 • Składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego (uzupełnianie składników w przypadku urlopu wypoczynkowego, praca w godzinach nadliczbowych, składniki do określonego terminu)
 • Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło w podstawie wymiaru zasiłku
 • Uzupełnianie wynagrodzenia pracownika, który przekroczył roczną granicę podstawy wymiaru składek
 • Wpływ zmiany wymiaru etatu na podstawę chorobową
 • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku
 • Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Podróże służbowe: 1 h

 • Podróż służbowa (definicja, zasady rozliczania diety, rodzaje dokumentów, czas pracy)
 • Zaświadczenie o ustawodawstwie właściwym A1

Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 8 h

 • Zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych
 • Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych (dane identyfikacyjne, tytuł, rodzaj i termin powstania ubezpieczenia)
 • Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych (błędne wyliczenie składek, błędne kody tytułu ubezpieczenia, anulowanie raportu miesięcznego za ubezpieczonego)
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych
 • Ujęcie w dokumentach rozliczeniowych zwolnienia chorobowego rozliczonego po wcześniejszym dokonaniu wypłaty wynagrodzenia za pracę w pełnej wysokości

Zajęcia komputerowe: SYMFONIA: 16 h

 • Zakładanie nowej firmy
 • Definiowanie parametrów firmy
 • Inicjowanie kalendarza firmy
 • Zatrudnianie pracowników
 • Definiowanie okresu płacowego
 • Definiowanie listy płac
 • Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ze stawką: miesięczna, dniową, godzinową
 • Dodatkowe elementy wynagrodzenia: premie, nadgodziny
 • Wynagrodzenie za czas urlopu, za czas choroby
 • Umowy cywilno-prawne
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Wyliczenie ekwiwalentu za urlop
 • Wydruki
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych i PFRON
 • Przygotowywanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS w programie Symfonia

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na co dzień pracujący w działach kadr i płac dużych firm.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Koszt kursu to: 900zł brutto

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zainteresowane osoby wpłacają zaliczkę w wysokości 200 zł, po otrzymaniu maila, że kurs rusza w terminie. Pozostała należność jest spłacana w całości w ciągu 7 dni od rozpoczęcia szkolenia lub w ratach wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej.

CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
 • certyfikat Specjalisty ds. kadr kod zawodu: 242307 oraz Specjalisty ds. wynagrodzeń kod zawodu: 242310
 • certyfikat znajomości Symfonii

Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

 

WZORY ZAŚWIADCZEŃ:

zaaw ang001C1zaawC2zaaw

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.