Kadry-płace w pigułce z programem Płatnik i Optima

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO O TERMINIE WPŁATY OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?

Kurs adresowany jest do osób pragnących zapoznać się z tematyką kadr i płac od podstaw. Skierowany jest do osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę pozwalającą na prowadzenie kadr i płac małych i średnich firm.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:                                                                           

 • Zna prawo pracy                                                                                                          
 • Zna zasady wyliczania urlopów pracowniczych                                                              
 • Zna przepisy o czasie pracy                                                                              
 • Zna tematykę związaną z wyliczaniem wynagrodzenia chorobowego        

                   

Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:                                                               

 • Potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą                             
 • Potrafi wyliczać wynagrodzenia                                               
 • Potrafi wypełniać dokumenty ZUS (zgłoszeniowe i rozliczeniowe) w programie Płatnik                 
 • Potrafi dokonać zmiany w dokumentach i korekty w programie Płatnik              
 • Potrafi wprowadzać dane pracowników, naliczać wynagrodzenia, tworzyć dokumenty pracownicze oraz przygotowywać pliki KEDU w programie Optima Płace i Kadry

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: elementarna wiedza ekonomiczna, z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników: 6 h

 • Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
 • Podstawa wymiaru ubezpieczeń
 • Wyliczanie umowy o pracę
 • Sporządzanie listy płac
 • Wyliczanie umów zleceń
 • Wyliczanie umów o dzieło

Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego : 2 h

 • Zasady rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym
 • Deklaracje zgłoszeniowe ZZA, ZUA
 • Deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA
 • Deklaracje PIT4R i PIT 11
 • Zerowy PIT - ulga dla młodych do 26 roku życia

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop: 2 h

 • Zasady udzielania urlopów pracowniczych i innych zwolnień od pracy
 • Sposób obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego: 2 h

 • Zasady przysługiwania wynagrodzenie za czas choroby i zasiłku chorobowego
 • Sposób obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego 

Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 6 h

 • Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
 • Kartoteka płatnika
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych
 • Kartoteka ubezpieczonego
 • Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – druki ZUA, ZZA, ZCZA
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych - RZA, RCA, RSA, DRA
 • Korekty dokumentów zgłoszeniowych 
 • Korekty dokumentów rozliczeniowych
 • Tworzenie zestawu i wysłanie dokumentów

Zajęcia komputerowe: OPTIMA Płace i Kadry: 6 h

 • Założenie nowej bazy danych
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Dodawanie nowego pracownika
 • Dodatkowe dane kadrowe
 • Dodatki do wynagrodzeń (premia, dodatek funkcyjny)
 • Historia zatrudnienia
 • Historia wykształcenia
 • Limity nieobecności
 • Nieobecności(urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, wynagrodzenia chorobowe)
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Aktualizacja danych pracownika
 • Umowy cywilno-prawne(umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie wypłat
 • Sporządzanie wydruków kadrowych i płacowych

 

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem
 • obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na co dzień pracujący w działach kadr i płac dużych firm.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy ul. Świętokrzyska 12 pok. 422, Kraków

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność za szkolenie jednorazowo w dniu rozpoczęcia szkolenia gotówką.

  

CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim 
 • certyfikat Pracownika ds. osobowych kod zawodu: 441501 oraz Pracownika obsługi płacowej kod zawodu: 431301
 • certyfikat znajomości OPTIMY Płace i Kadry - wydawany przez producenta programu