Główny Księgowy na programie Optima

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE O OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO ?

Ideą kursu jest przygotowanie specjalistów do samodzielnego prowadzenia księgowości w firmach sektora prywatnego. Prowadzone zajęcia mają charakter praktyczny. Uczestnicy kursu mają mozliwość zdobycia praktycznych kompleksowych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych na programie OPTIMA moduł Środki Trwałe, Kasa-Bank, Kadry-Płace oraz Księga Handlowa.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:

 • Zna konta wyniowe w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
 • Zna zasady księgowania operacji gospodarczych
 • Zna zasady wyliczania zobowiązań podatkowych
 • Zna zasady sporządzania prawozdań finansowych

 

Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:

 • Potrafi wyliczać podstawę opodatkowania
 • Potrafi wypełniać deklaracje podatkowe
 • Potrafi rozliczać straty podatkowe
 • Potrafi sporządzać sprawozdania finansowe
 • Potrafi w systemie księgowym Optima wprowadzać dokumenty księgowe, sporządzać deklaracje podatkowe, konstruować schematy księgowe, pobierać dane z GUS i z serwera Comarch oraz przenosić dane między modułami programu księgowego

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: wiedza ekonomiczna, dobra znajomość zasad systemu rachunkowości finansowej, z informatyki - umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach.Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

Księgowość w spółkach świadczących usługi: 32h - w tym 16 godzin komputerowych na programie Optima

Zagadnienia ogólne dotyczące rachunkowości jednostek usługowych:

 • definicja przychodów ze sprzedaży usług
 • dokumentowanie i ewidencja przychodów ze sprzedaży usług
 • zaliczki (przedpłaty) na poczet świadczonych usługi
 • częściowe wykonanie usługi
 • wybór sposobu księgowania kosztów
 • import usług

Zaksięgowanie miesięcznych dokumentów firmy usługowej na kontach księgowych (dekretacja) oraz wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i podatek Vat, oraz sporządzenie sprawozdań finansowych: bilans i rachunek zysków i strat

Wprowadzenie i zaksięgowanie miesięcznych dokumentów firmy usługowej na programie Optima oraz wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i podatek Vat oraz sporządzenie sprawozdań finansowych: bilans i rachunek zysków i strat

 

Księgowość w spółkach zajmujących się handlem: 32h - w tym 16 godzin komputerowych na programie Optima

Zagadnienia ogólne dotyczące rachunkowości jednostek handlowych:

 • ewidencja i rozliczanie kosztów handlowych
 • obrót towarowy- podstawowe pojęcia
 • ceny i marże stosowane w obrocie towarowym
 • ewidencja obrotu towarowego w hurcie i detalu
 • IMPORT i EKSPORT towarów
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów
 • inwentaryzacja- dokumentacja i rozliczanie różnic inwentarzowych niedoborów i nadwyżek
 • reklamacje

Zaksięgowanie miesięcznych dokumentów firmy handlowej na kontach księgowych (dekretacja) oraz wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i podatek Vat, oraz sporządzenie sprawozdań finansowych: bilans i rachunek zysków i strat

Wprowadzenie i zaksięgowanie miesięcznych dokumentów firmy handlowej na programie Optima oraz wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i podatek Vat oraz sporządzenie sprawozdań finansowych: bilans i rachunek zysków i strat

 

Księgowość w spółkach produkcyjnych: 48h - w tym 16 godzin komputerowych na programie Optima

Zagadnienia ogólne dotyczące rachunkowości jednostek produkcyjnych:

 • zasady wyceny produktów pracy wg ustawy o rachunkowości: Produkty gotowe, Półprodukty, Produkcja w toku
 • zakres kosztu wytworzenia. Określenie normalnych zdolności produkcyjnych. Podział kosztów na uzasadnione i nieuzasadnione

Metody kalkulacji kosztów wytworzenia

 1. Podziałowa prosta
 2. Podziałowa współczynnikowa
 3. Podziałowa fazowa
 4. Półfabrykatowa
 5. Doliczeniowa
 6. ABC
 • Ewidencja przepływu kosztów formie produkcyjnej: Koszty układu rodzajowego, rozliczenie kosztów, koszty układu funkcjonalno-podmiotowego, wynik finansowy/bilans
 • Ewidencja przychodu i rozchodu produktów wg cen rzeczywistych :Metoda FIFO, Metoda LIFO, Metoda cen przeciętnych
 • Ewidencja przychodu i rozchodu produktów wg cen planowych: Stałe ceny ewidencyjne. Rozliczenie odchyleń. Wycena bilansowa produktów gotowych i produkcji w toku
 • Ewidencja i rozliczenie kosztów zakupu
 • Ewidencja nadwyżek i niedoborów
 • Wariant kalkulacyjny a wariant porównawczy rachunku zysków i strat (ustalenie zmian statusu produktów)
 • Inwentaryzacja

Zaksięgowanie miesięcznych dokumentów firmy produkcyjnej na kontach księgowych (dekretacja) oraz wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i podatek Vat, oraz sporządzenie sprawozdań finansowych: bilans i rachunek zysków i strat

Wprowadzenie i zaksięgowanie miesięcznych dokumentów firmy produkcyjnej na programie Optima oraz wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i podatek Vat oraz sporządzenie sprawozdań finansowych: bilans i rachunek zysków i strat

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe oraz wersję demonstracyjną systemu Optima na płycie CD
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Koszt kursu to: 2000zł brutto

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zainteresowane osoby wpłacają zaliczkę w wysokości 200 zł, po otrzymaniu maila, że kurs rusza w terminie. Pozostała należność jest spłacana w całości w ciągu 7 dni od rozpoczęcia szkolenia lub w ratach według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej.

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
 • certyfikat znajomości OPTIMY - wydawany przez producenta programu

Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. 

WZORY ZAŚWIADCZEŃ:

po.główny.x ANG

 cert001_3

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.