Certyfikowany specjalista do spraw kadr i płac z programem Płatnik i Optima

DLA KOGO ?

Kurs adresowany jest do osób pragnących zapoznać się z tematyką kadr i płac od podstaw. Skierowany jest do osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę pozwalającą na prowadzenie kadr i płac małych i średnich firm.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:                                                                                

 • Zna prawo pracy                                                                                                           
 • Zna zasady wyliczania urlopów pracowniczych                                                             
 • Zna przepisy o czasie pracy                                                                                    
 • Zna tematykę związaną z wyliczaniem wynagrodzenia chorobowego
 • Zna biegle prawo pracy oraz inne orzecznictwo
 • Zna zasady wyliczania urlopów pracowniczych
 • Zna przepisy o czasie pracy
 • Zna tematykę związaną z wyliczaniem wynagrodzenia chorobowego

                           

Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:                                                                        

 • Potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą                             
 • Potrafi wyliczać wynagrodzenia                                               
 • Potrafi wypełniać dokumenty ZUS (zgłoszeniowe i rozliczeniowe) w programie Płatnik                 
 • Potrafi dokonać zmiany w dokumentach i korekty w programie Płatnik              
 • Potrafi wprowadzać dane pracowników, naliczać wynagrodzenia, tworzyć dokumenty pracownicze oraz przygotowywać pliki KEDU w programie Optima i Symfonia - moduł Płace i Kadry
 • Potrafi samodzielnie radzić sobie z nietypowymi sytuacjami, które mogą wystąpić na co dzień w pracy kadrowo - płacowej

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: elementarna wiedza ekonomiczna, z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

Prawo pracy: 12h

 • Prawa pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy i wynagradzania)
 • Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy (rodzaje stosunków pracy, strony, treść i forma umowy o pracę, zmiana treści zawartej umowy o pracę, formy ustania stosunku pracy, wypowiedzenie, wygaśnięcie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, świadectwa i opinie o pracy)
 • Szczególne zasady rozwiązywania umowy o pracę - zwolnienia grupowe
 • Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona (elementy wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe, ochrona wynagrodzenia)

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej: 2h

 • Akta osobowe i zasady ich prowadzenia
 • Obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej
 • Jakie dokumenty musimy mieć aktach pracownika, jakich dokumentów nie wolno nam trzymać, jak możemy usunąć dokument z akt pracownika

 

Pracownicze plany kapitałowe: 2h

 • Co to są pracownicze plany kapitałowe
 • Jakie działania musi podjąć pracodawca by je prowadzić
 • O czym pracodawca musi poinformować pracownika
 • Jakie ma korzyści pracownik w związku z przystąpieniem do PPK
 • Jakie ma prawa pracownik w związku z przystąpieniem do PPK
 • Dochód i wynagrodzenie uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Jak wyliczyć obowiązkową wpłatę pracownika i pracodawcy w PPK

Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia ze stosunku pracy: 12h

 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
 • Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
 • Systemy wynagradzania
 • Dokumentacja wynagrodzeń
 • Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
 • Składniki wynagrodzenia
 • Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

    - Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych

    - Od czego płaci się składki ZUS – wyłączenia

    - Limit podstawy wymiaru składek ZUS

    - Składki ZUS dla osób przed 26 rokiem życia

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych

     - Podstawowe zasady

     - Pracownicze koszty uzyskania przychodu

     - Od czego płaci się podatki – wyłączenia

     - Podatek dla osób przed 26 rokiem życia

 • Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto
 • Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

Obliczanie wynagrodzenia za pracę na podstawie umów cywilnoprawnych: 4h

     - Umowy zlecenia

     - Umowy o dzieło

     - Umowy zryczałtowane

     - Umowy cywilne z własnym pracownikiem

 • Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Przypadki szczególne i nowelizacje
  • Różnica pomiędzy przychodem a dochodem
  • Zwolnienie podatkowe osób przed ukończeniem 26 roku życia
  • Przekroczenie progu podatkowego
  • Przekroczenie limitu podstawy składek na ubezpieczenia ZUS
  • Ustalanie dochodu w przypadku różnych składników wynagrodzenia pracownika, zleceniobiorcy, twórcy
  • Obniżenie składki zdrowotnej
  • Dochód i wynagrodzenie uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Ochrona wynagrodzenia pracowniczego
 • Zajęcia alimentacyjne

     - Tytuły wykonawcze

     - Zaliczki pieniężne

     - Kary porządkowe

     - Dobrowolne potrącenia

Rozliczanie czasu pracy: 4h

 • Definicje ustawowe
 • Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy
 • Przerwy wliczane do czasu pracy
 • Dyżur i przestój w prac
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • Praca w porze nocnej
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w niedziele i święta
 • Planowanie zatrudnienia w oparciu o obowiązujące normy czasu pracy
 • Harmonogram pracy
 • Definicja doby i tygodnia w prawie pracy
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy
 • Okresy odpoczynku

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop: 4 h

 • Zasady udzielania urlopów pracowniczych i innych zwolnień od pracy
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Prawo do pierwszego urlopu w życiu
 • Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 • Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych
 • Urlop macierzyński
 • Urlop rodzicielski
 • Urlop wychowawczy
 • Urlop na żądanie
 • Urlop bezpłatny
 • Zwolnienia od pracy
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i inne usprawiedliwione nieobecności
 • Sposób obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego: 8 h

 • Wynagrodzenie za czas choroby
 • Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • Ustalanie prawa do zasiłku
 • Okres zasiłkowy
 • Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenie za czas choroby i zasiłków
 • Składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
 • Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło w podstawie wymiaru zasiłku
 • Ustalanie liczby ubezpieczonych
 • Zasady ustalania i wypłaty świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa
 • Okres wyczekiwania, a wypłata wynagrodzenia chorobowego/zasiłku za czas niezdolności do pracy
 • Prawidłowe ustalanie okresu zasiłkowego
 • Składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego (uzupełnianie składników w przypadku urlopu wypoczynkowego, praca w godzinach nadliczbowych, składniki do określonego terminu)
 • Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło w podstawie wymiaru zasiłku
 • Uzupełnianie wynagrodzenia pracownika, który przekroczył roczną granicę podstawy wymiaru składek
 • Wpływ zmiany wymiaru etatu na podstawę chorobową
 • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku
 • Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 16 h

 • Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
 • Zgłoszenie płatnika 
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych
 • Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego– druki ZUA, ZZA, ZCZA
 • Korekty dokumentów zgłoszeniowych
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych - RZA, RCA, DRA
 • Tworzenie zestawu i wysłanie dokumentów
 • Zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych
 • Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych (dane identyfikacyjne, tytuł, rodzaj i termin powstania ubezpieczenia)
 • Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych (błędne wyliczenie składek, błędne kody tytułu ubezpieczenia, anulowanie raportu miesięcznego za ubezpieczonego)
 • Dokument rozliczeniowy RSA i ujęcie w nim: urlopu bezpłatnego, zwolnienia chorobowego, urlopu macierzyńskiego i wychowawczego

                                        Zajęcia komputerowe: OPTIMA Płace i Kadry: 16 h

 • Założenie nowej bazy danych
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Dodawanie nowego pracownika
 • Dodatkowe dane kadrowe
 • Dodatki do wynagrodzeń (premia, dodatek funkcyjny)
 • Potrącenia z wynagrodzeń
 • Schematy płatności wynagrodzeń
 • Historia zatrudnienia
 • Historia wykształcenia
 • Limity nieobecności
 • Nieobecności (urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, wynagrodzenia chorobowe)
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Aktualizacja danych pracownika
 • Umowy cywilno-prawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie wypłat
 • Sporządzanie deklaracji
 • Sporządzanie wydruków kadrowych i płacowych

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe 
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na co dzień pracujący w działach kadr i płac dużych firm.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy